Jak se obhajovat u soudu v trestním řízení?

Několikrát jsem se již setkala s případy, kdy jsem byla kontaktována za účelem, abych dotyčné osobě vysvětlila, resp. poradila, jak se má obhajovat v trestním řízení. Je to stejné, jako kdybych kontaktovala automechanika, aby mi poradil, jak si mám opravit auto.

Právní laik není schopen adekvátně vystupovat v trestním řízení v pozici obviněného. Je tomu tak zejména proto, že trestní řízení jako proces je ovládáno procesními předpisy, bez jejichž dokonalé znalosti, a to včetně výkladu těchto předpisů teorií i praxí, není možné v trestním řízení úspěšně vykonávat obhajobu.

Je třeba zdůraznit, že soud, který v trestním řízení rozhoduje, nemá povinnost poučovat obviněného, resp. obžalovaného o tom, jak má postupovat při své obhajobě a také to dělat nebude. Je na každém obviněném, resp. obžalovaném, jakým způsobem se bude obhajovat, zdali sám či prostřednictvím svého obhájce, přičemž důsledky za takové rozhodnutí si ponese sám. Tím se trestní řízení výrazně odlišuje od civilního řízení, kde poučovací povinnost soudu vůči účastníkům existuje, a je tedy možné nebýt v určitých případech právně zastoupen, aniž by to mělo vliv na úspěšnost ve sporu.

Práce obhájce v trestním řízení je vysoce kvalifikovaná činnost, která předpokládá dokonalou znalost trestního práva hmotného i procesního, neustálé studium a sledování nejnovějšího vývoje judikatury. Dále je třeba zdůraznit, že obhájce má v přípravném řízení daleko rozsáhlejší práva než samotný obviněný a orgán činný v trestním řízení vystupuje vůči obhájcům jinak než vůči samotným obviněným.

Odpověď na otázku, jak se obhajovat u soudu v trestním řízení, tedy zní: nechte to na obhájci.